Joseph Hardtmuth, architekt knížat z Liechtensteinu

Detailed information

Category:

Architektura

Place:

Brno

Publisher:

NPÚ, ÚOP v Brně

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

399

ISBN:

978-80-87967-33-1

catalog printed-publication

950 Kč

in stock

Buy

950 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Brno

Po třech desetiletích od vydání souborné publikace Gustava Wilhelma Joseph Hardtmuth 1758–1816, Architekt und Erfinder vychází aktualizovaný korpus díla architekta, známého širší veřejnosti především jako autora řady staveb Lednicko-valtického areálu na jižní Moravě a vynálezce tužky. Cílem kolektivu autorů bylo jednak revidovat a doplnit seznam Hardtmuthových staveb, ale také detailněji popsat okolnosti jejich vzniku v kontextu služby liechtensteinského architekta.

Kniha je rozdělena do tří částí. První je věnována životu Josepha Hardtmutha a dotýká se i jeho vynálezů a rozvoje podnikatelských aktivit. Tématem obsáhlejší druhé části je organizace liechtensteinského stavebního podnikání na přelomu 18. a 19. století. Podrobně jsou popsány tehdejší změny ve správě stavebních záležitostí, které formovaly organizační strukturu a řízení voluptuárních a hospodářských staveb a určovaly povinnosti a kompetence knížecích zaměstnanců stavebního oboru. Jedná se o dosud nezpracované téma, jemuž se zatím nevěnovala náležitá pozornost, ačkoli jeho hlubší znalost je zásadní pro správné interpretace liechtensteinských staveb. Součástí jsou také medailony architektů a inženýrů, kteří u Liechtensteinů působili souběžně s Josephem Hardtmuthem, a samotných stavebníků, Hardtmuthových zaměstnavatelů, knížete Aloise I. Josefa (1759–1805) a Jana I. Josefa (1760–1836). Poslední částí knihy je vedle uměleckohistorického zhodnocení Hardtmuthova díla zejména katalog připsaných staveb, čítající 77 položek. Jeho členění vychází z dobové kategorizace staveb, rozdělovaných do tří základních skupin: na knížecí domy a voluptuár, patronátní stavby a hospodářské stavby. Závěrem je představena trojice technických inovací Josepha Hardtmutha, které byly přímo spojené s liechtensteinským stavebnictvím.

Texty předkládají řadu nových podstatných zjištění, které vychází z důkladné rešerše archivních pramenů. Prezentovány jsou všechny dosud známé Hardtmuthovy plány z fondů Moravského zemského archivu v Brně a knížecích liechtensteinských sbírek u nás i v zahraničí. Doprovází je množství dobového obrazového materiálu, znázorňujícího nejen samotné stavby, ale ilustrujícího i pestrost tehdejšího architektonického prostředí.

Monografie vznikla v rámci výzkumného projektu Hardtmuth: od uhlu k tužkařskému impériu (kód DG18P02OVV003) financovaného z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).
Obsah:

Předmluva

 • Joseph Hardtmuth
 • Liechtensteinské stavebnictví
 • Liechtensteinští architekti a inženýři konce 18. a začátku 19. století
 • Stavebníci
 • Joseph Hardtmuth architekt
 • Příloha: Korespondence Josepha Hardtmutha a knížete Jana I. Josefa z Liechtensteinu týkající se odchodu architekta ze služby
 • Katalog 
 • Knížecí domy a voluptuár
 • Patronátní stavby
 • Hospodářské stavby
 • Inovace ve stavebnictví

Doslov

Seznam archivních fondů

Seznam zkratek

Seznam použité literatury

Seznam vyobrazení

Summary

Obsah katalog

Knížecí domy a voluptuární stavby

Patronátní stavby

Hospodářské stavby

Inovace ve stavebnictví

 

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)